INTEGRITETSPOLICY

1. INTRODUKTION

1.1 Den här Integritetspolicyn (nedan "Policyn") är till för att du ska känna dig trygg med att Svenska Fotbollförbundet (nedan "SvFF") hanterar Personuppgifter (definieras under punkten 2.1 nedan) i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

1.2 Saknar du svar på någon fråga får du gärna hör av dig till SvFF. Information om hur du kontaktar förbundet finns under punkten 16 nedan.

2. PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN

2.1 Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet (nedan "Personuppgifter").

2.2 När du registrerar dig som användare av Min Fotboll (nedan "Tjänsten") samlar förbundet in ditt namn, e-mailadress, ålder, land och telefonnummer.

2.3 När du använder https://minfotboll.svenskfotboll.se (nedan "Hemsidan") eller applikation för mobila enheter (nedan "Appen") kan även viss teknisk information komma att inhämtas automatiskt, t.ex. vilken webbadress du besöker hemsidan från, information om nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

2.4 SvFF kan komma att använda cookies och liknande teknologi för att samla in dessa uppgifter. Mer information om det finns under punkten 8 nedan.

3. VAD ANVÄNDER SVFF PERSONUPPGIFTER TILL?

3.1 SvFF kommer att behandla de Personuppgifter förbundet samlar in för

  1. att SvFF ska kunna tillvarata sina rättigheter samt fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet,
  2. att utveckla och analysera Tjänsten, samt
  3. att SvFF ska kunna vidta marknadsföringsåtgärder. Med "marknadsföringsåtgärder" avses här att kommunicera t.ex. nyhetsbrev, specialerbjudanden och information om nya funktioner i Tjänsten SvFF tillhandahåller.

3.2 Personuppgifterna som behandlas enligt punkterna 3.1 (b) och (c) behandlas på grundval av SvFF:s berättigade intresse att utveckla och förbättra förbundets verksamhet och Tjänsten.

3.3 Personuppgifterna behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – t.ex. så länge det krävs för att SvFF ska kunna fullfölja de skyldigheter som förbundet har enligt avtalet med dig. Dessa skyldigheter upphör om avtalet sägs upp eller om du avslutar ditt medlemskonto. SvFF kan emellertid komma att spara Personuppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka förbundets intressen, t.ex. vid en pågående tvist. Personuppgifterna raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. I detta sammanhang vill SvFF förtydliga följande. Om du genom Tjänsten lägger upp medieinnehåll som innehåller Personuppgifter så ansvarar du för dessa uppgifter enligt vad som anges under punkten 11. Om en annan medlem har interagerat med detta medieinnehåll så utgör det en del av den andra medlemmens konto. Det betyder att eventuella Personuppgifter i det medieinnehållet inte kommer att tas bort om du säger upp avtalet eller om du avslutar ditt medlemskonto.

3.4 Om SvFF inte kan behandla dina Personuppgifter kan förbundet inte tillhandahålla Tjänsten. Din integritet är mycket viktig för SvFF och förbundet kommer att behandla dina Personuppgifter som samlas in och som du delar med dig av till förbundet med högsta försiktighet och i enlighet med förbundets best practice, Policyn samt gällande lagar och regler.

4. INFORMATION TILL ANNAN

4.1 SvFF kommer inte att lämna ut eller dela de Personuppgifter som du tillhandahåller förbundet till tredje part annat än när (i) det är avtalat mellan SvFF och dig, (ii) om det följer av lag, myndighetsbeslut eller domstolsbeslut, eller (iv) om SvFF anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för förbundets räkning (nedan "Tjänsteleverantörer"). Dessa Tjänsteleverantörer kan hantera Personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till Personuppgifter som är insamlade av SvFF. SvFF kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppgifter och endast dela information som skäligen behövs för att Tjänsteleverantörerna ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. SvFF kommer även kräva av Tjänsteleverantörerna att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med Policyn, och (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet med SvFF.

4.2 Personuppgifterna kommer inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål utan samtycke.

5. ÖVERFÖRINGAR TILL TREDJE LAND

5.1 Vissa av de Tjänsteleverantörer som SvFF använder bedriver verksamhet i tredje land, dvs. ett land utanför EU/EES, och Personuppgifter kan därför komma att överföras till tredje land. SvFF kommer dock aldrig att föra över Personuppgifter till ett tredje land som inte upprätthåller en adekvat skyddsnivå. En lista över de Tjänsteleverantörer som vid varje tillfälle används och var de behandlar Personuppgifterna finns tillgänglig i hjälpcentret på Hemsidan.

6. RÄTTIGHETER

6.1 Du har rätt att kostnadsfritt begära information från SvFF om användningen av de Personuppgifter som rör dig. SvFF kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera personuppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana personuppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina Personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina Personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med SvFF:s behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

7. LÄNKAR

7.1 På Hemsidan eller i Appen kan det förekomma länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av andra bolag. Policyn gäller inte för dessa webbplatser. Du bör därför ta del av sådan webbplats Integritetspolicy (eller motsvarande) innan du lämnar ut Personuppgifter.

8. COOKIES

8.1 SvFF kan komma att samla in information med hjälp av teknologi såsom cookies, beacons och lokal lagring, t.ex. på din webbläsare eller enhet. Med "Cookies" avses i denna Policy all teknik, inklusive data och textstycken, som föreningen lagrar i din webbläsare eller enhet.

8.2 En Cookie är en liten textfil som lagras på din dator, telefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookies kan t.ex. hjälpa SvFF att känna igen dig nästa gång som du besöker föreningens hemsida eller använder Appen, men också möjliggöra för föreningen att erbjuda en säkrare och mer driftsäker hemsida/App.

8.3 SvFF kan komma att använda funktionella Cookies för att hantera vissa funktioner i Tjänsten, så att dina val och inställningar kommer att kommas ihåg när du använder Tjänsten igen. I syfte att underhålla och förbättra Tjänsten kan SvFF komma att använda Cookies för analys för att mäta hur Tjänsten används och fungerar när den används.

8.4 De flesta webbläsare låter dig välja hur Cookies ska hanteras. Du kan då ställa in webbläsaren att vägra ta emot Cookies, eller att ta bort vissa Cookies.

8.5 Om du väljer att blockera Cookies kan delar av Tjänstens funktionalitet försämras eller försvinna.

9. SÄKERHET

9.1 SvFF vidtar alla skäliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut Personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

10. PERSONUPPGIFTSINCIDENT

10.1 Vid en säkerhetsincident som rör Personuppgifter, t.ex. ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter, måste SvFF dokumentera incidenten och anmäla den till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar. SvFF kan också behöva informera dig, till exempel om det finns risk för id-stöld eller bedrägeri.

11. PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

11.1 Du är personuppgiftsansvarig för alla Personuppgifter som du lägger upp genom Tjänsten. Som personuppgiftsansvarig är du ansvarig för att all behandling av Personuppgifter äger rum i enlighet med vid varje tillfälle gällande lagstiftning. SvFF åtar sig att behandla sådana Personuppgifter för din räkning i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtalet.

12. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

12.1 Skulle SvFF komma att behöva ändra i Policyn kommer förbundet att avisera det genom Tjänsten samt informera om innehållet i den nya policyn.

13. OGILTIG BESTÄMMELSE

13.1 Skulle behörig domstol finna någon bestämmelse i Policyn olaglig, ogiltig eller av annan anledning verkningslös, ska detta endast leda till en skälig jämkning av bestämmelsen i fråga. Sådan bestämmelse ska anses åtskild från Policyns övriga bestämmelser och alltså inte på något sätt eller i något avseende påverka giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna.

14. TILLÄMPLIG LAG

14.1 På Policyn ska svensk lag tillämpas.

14.2 Tvist i anledning av Policyn får inte hänskjutas till avgörande av allmän domstol utan ska avgöras genom skiljeförfarande i enlighet med SvFF:s stadgar och Reglemente för SvFF:s skiljenämnd.

15. INTEGRITETSSKYDDSMYNDIGHETEN

15.1 För mer information kring gällande lagstiftning, vilket ansvar SvFF har för behandlingen av personuppgifter och vilka rättigheter du har, vänligen besök www.imy.se/privatperson/dataskydd/introduktion-till-gdpr/.

15.2 Frågor rörande behandling av personuppgifter m.m. kan även ställas direkt till Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se eller 08-657 61 00.

16. KONTAKTUPPGIFTER

16.1 Om du har några frågor om Policyn eller har någon annan fråga angående SvFF:s behandling får du gärna kontakta förbundet på:

Svenska Fotbollförbundet, org.nr 815200-1916
Box 1216, 171 23 Solna
minfotboll-support@svenskfotboll.se